Τι είναι αυτό το μυστήριο το μέγα, που συντελείται γύρω από το πρόσωπό σου, ιερή Μητέρα και Παρθένε; «Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Όσο υπάρχουν άνθρωποι θα σε μακαρίζουν, γιατί μονάχα Συ είσαι άξια για μακαρισμό!

ΕΓΚΩΜΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τώρα με την Χάριν της θα ομιλήσωμε περί της εξόδου και της Μεταστάσεως αυτής από τον παρόντα κόσμον εις την αιώνιον Βασιλείαν του Υιού της. Είναι όντως φαιδρά και χαρμόσυνος για την ακοὴν των φιλοθέων η τοιαύτη διήγησις.

Όταν, λοιπόν, ο Χριστός, ο Θεός μας, ευδόκησε να μεταθέσει την παναγίαν και πανάμωμον μητέρα του από τον κόσμον αυτὸν εις την Βασιλείαν του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον στέφανον των υπερφυών αγώνων και αρετών της, να την τοποθετήσει θεομητροπρεπώς

Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Τώρα λοιπόν, ενώ έκλεισε τους αισθητούς οφθαλμούς η Θεοτόκος, υψώνει για χάρη μας τους νοητούς, σαν λαμπρούς και μεγάλους φωστήρες που ποτέ ως τώρα δεν βασίλεψαν, για να αγρυπνούν και να εξιλεώνουν τον Θεό υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Τώρα, ενώ στα θεοκίνητα χείλη της σίγησε ο έναρθρος λόγος, αείλαλο ανοίγει το πρεσβευτικό της στόμα υπέρ όλου του γένους. Τώρα, ενώ συνέστειλε τις σωματικές και θεοφόρες της παλάμες, τις υψώνει άφθαρτες

ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ευαγγελισμός σημαίνει καλή είδηση, ότι βρέθηκε σε όλο το ανθρώπινο είδος μια παρθένος, η οποία είχε μια τέτοια εμπιστοσύνη στο Θεό και ήταν με έναν τόσο βαθύ τρόπο ικανή να Τον υπακούει, ώστε μπόρεσε να γεννήσει τον Υιό του Θεού.

Η ενσάρκωση του Υιού του Θεού είναι από τη μια πλευρά μια πράξη της δύναμης και της αγάπης του Θεού -  τρυφερή

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ