Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Τρέξε προς τον Θεόν, ο οποίος αντί μικρών πραγμάτων σου παρέχει μεγάλα. Αλλά ούτε αυτά δεν ανεχόμεθα να ακούωμεν και σπεύδομεν εκεί όπου γίνονται συμπλοκαί και πόλεμος, και πυγμαχίαι και δίκαι και συκοφαντίαι. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιον ο Θεός να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν είς όλα μας παρέχει τον εαυτόν Του και εμείς αντιδρώμεν; Είναι είς τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν.

Διότι, εάν θέλεις να καλλωπισθείς, λέγει, στολίσου με τον ιδικόν μου καλλωπισμόν (Α' Κορ. 15,53), εάν θέλεις να οπλισθείς, οπλίσου με τα ιδικά μου όπλα (Ρωμ. 13,12), εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ιδικόν μου ένδυμα (Γαλ. 3,37), εάν θέλεις να τραφείς, φάγε είς την ιδικήν μου τράπεζαν (Ιω. 6,51), εάν θέλεις να οδοιπορήσεις, ακολούθησε την ιδικήν μου οδόν (Ιω. 14,6), εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ιδικήν μου κληρονομιάν (Ματθ. 5,5), εάν θέλεις να εισέλθεις είς την πατρίδα, έμπα είς την πόλιν της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι Εγώ (Εβρ.11,10). Διότι Εγώ δια όσα δίνω δεν ζητώ αμοιβήν. Τι θα ημπορούσε να γίνει ισάξιον προς αυτήν την γενναιοδωρίαν; Εγώ είμαι πατέρας, Εγώ αδελφός, Εγώ νυμφίος, Εγώ οικία, Εγώ τροφή, Εγώ ένδυμα, Εγώ ρίζα, Εγώ θεμέλιον, κάθετί το οποίον θέλεις Εγώ, να μην έχεις ανάγκη από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω διότι ήλθα να σε υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ (Ματθ. 20, 28). Εγώ είμαι και φίλος, (Ιω.15,14), και μέλός του σώματος (Α' Κορ.12,27), και κεφαλή (Α' Κορ.11,3) και αδελφός και αδελφή και μητέρα (Ματθ. 12,50), όλα Εγώ, αρκεί να διακείσαι φιλικά προς Εμέ.Εγώ έγινα πτωχός δια σε, έγινα και επαίτης δια σε, ανέβηκα επάνω είς στον Σταυρόν δια σε, ετάφην δια σε, είς τον ουρανόν άνω δια σε παρακαλώ τον Πατέρα, κάτω είς την γην εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής δια σε, όλα δια εμέ είσαι σύ, και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις; Διατί αποστρέφεσαι Αυτόν που σε αγαπά; Διατί κοπιάζεις δια τον κόσμον; Διατί αντλείς νερό με τρυπημένο πυθάρι; Διότι αυτό σημαίνει να καταπονήσαι είς την ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις την φωτιάν; Διατί πυγμαχείς είς τον αέρα; Διατί τρέχεις άδικα; Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν; Είς τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου και σύ τον σκοπόν της σπουδής είς την ζωήν. Δεν ημπορείς, διότι «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης» (Εκκλ. 1,1).

'Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος