Οι ιερές Ακολουθίες των τριών πρώτων ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας ονομάζονται Ακολουθίες του Νυμφίου και παίρνουν την ονομασία τους από την παραβολή των Δέκα Παρθένων, που αναγιγνώσκεται τη Μεγάλη Τρίτη. Ποια θέση έχει όμως μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα η παραβολή του Νυμφίου, καθώς σε ένα πρώτο βλέμμα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με τα Πάθη του Κυρίου;

ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ

Το Τροπάριον

 «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει γρηγοροῦντα·ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς, ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς, καί τῆς Βασιλείας ἔξω κλεισθῇς· ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα· Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός ἡμῶν, προστασίαις τῶν ἀσωμάτων, σῶσον ἡμᾶς.»

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ

Μέσα στους σκοτεινούς θόλους των Ιερών Ναών, Κυριακή των Βαΐων εσπέρας, προβάλλει από το ιερό Βήμα με λιτανευτική πομπή η σεβάσμια εικόνα του Νυμφίου Χριστού. Θα περιέλθει τους πιστούς κυκλοτερώς, για να πάρει τη θέση της στο κέντρο του ναού. Ο Κύριος έρχεται προς το Πάθος. Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει.

Ο ΝΥΜΦΙΟΣ Ο ΚΑΛΛΕΙ ΩΡΑΙΟΣ

Το Σάββατο του Λαζάρου, από λειτουργικής πλευράς, είναι τα προεόρτια της Κυριακής των Βαΐων – της Εισόδου του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα. Και οι δύο αυτές γιορτές έχουν ένα κοινό θέμα: το θρίαμβο και τη νίκη. Το Σάββατο του Λαζάρου αποκαλύπτει τον Εχθρό, δηλαδή το Θάνατο · η Κυριακή των Βαΐων προαναγγέλλει το νόημα της νίκης ως θρίαμβο της Βασιλείας του Θεού και ως αποδοχή από τον κόσμο του μόνου Βασιλέως , του Ιησού Χριστού.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ