Όταν ο οδοιπόρος βρει κάποιον άλλο, καλό συνοδοιπόρο, χαίρεται τον κόπο της μακρινής οδοιπορίας, επειδή ξεγελιέται από τη συντροφιά· καθώς στηρίζεται δηλαδή, σαν σε ραβδί, στην ευχάριστη συζήτηση, έχει την αίσθηση ότι συνοδοιπορεί με σκονισμένα τα πόδια, αλλά με ακούραστο το στόμα. Μοιράζει έτσι τον κόπο των ποδιών και ελαφρύνει με τη συνομιλία την κούραση της μεγάλης πορείας.

ΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

Το μεγαλύτερο γεγονός της παγκόσμιας ιστορίας είναι η Ενανθρώπηση του Υιού και Λόγου του Θεού. Η Γέννηση του Χριστού και η παρουσία Του εδώ στη γη χώρισε την ιστορία της ανθρωπότητας σε δύο τεράστια τμήματα, στην εποχή προ Χριστού και στην εποχή μετά Χριστόν. Με την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου ενώθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ανθρωπότητα. «Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. α', 14).

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

«Δι’ ημάς γάρ εγεννήθη παιδίον νέον, ο πρό αιώνων Θεός.» Ένας από τους κυριότερους ύμνους των Χριστουγέννων καταλήγει σ’ αυτά τα λόγια, ταυτίζοντας το βρέφος που γεννήθηκε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ με τον «προ αιώνων Θεό». Ο ύμνος αυτός συνετέθη τον έκτο αιώνα από τον περίφημο Βυζαντινό υμνογράφο Ρωμανό το Μελωδό:

ΤΟ ΘΕΙΟ ΒΡΕΦΟΣ

«Καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν» (Ματθ. Β΄11).

Τρία δώρα έφεραν στο νεογέννητο Βασιλιά. Και χωρίς να το θέλουν συμβόλισαν την αγία και ζωοποιό Τριάδα, στο όνομα της Οποίας ήρθε στον κόσμο το παιδί Ιησούς, άλλα και την τριπλή διακονία του Κυρίου: τη βασιλική, την ιερατική και την προφητική,

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ